ALGEMENE VOORWAARDEN NIEUWE POORT SLOTENMAKER

per 1 Januari 2019

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes of andersoortige verbintenissen welke Nieuwe Poort Slotenmaker aan gaat met een wederpartij (hierna: “Klant”).
2. Onder Nieuwe Poort Slotenmaker(hierna: “NPS”), gevestigd aan de Houtrustweg 251G, 2583 GA Den Haag en geregistreerd in het Handelsregister onder het nummer 69552886.
3. Indien zich tussen NPS en Klant (hierna: “Partijen”) een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, dan wel een artikel uit de voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andersoortige (algemene) voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Onder Klant dient begrepen te worden iedere natuurlijke- of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan NPS een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, diensten, het leveren of verhuren van zaken of goederen in de ruimste zin, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
6. Onder Consument dient te worden begrepen de Klant welke – naar het oordeel van NPS – bij het sluiten van de overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7. Onder Opdracht dient te worden verstaan iedere opdracht van Klant aan NPS.

Artikel 2: Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. De door NPS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. NPS heeft het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. In offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door NPS dan wel een begin van feitelijke uitvoering door NPS. Facturering door NPS hierbij geldt als de schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.
4. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van haar gegevens; het niet juist ontvangen van de orderbevestiging of enige vertraging in de dienstverlening van NPS welke voortvloeien uit het verstrekken van onjuist gegevens door Klant komen voor risico en rekening van Klant en is geen weerhoudsel voor het ontstaan van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting van Klant.
5. Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van NPS, kunnen NPS alleen binden wanneer deze mededelingen schriftelijk uitdrukkelijk door NPS zijn bevestigd.
6. NPS maakt haar offertes op basis van de voor hem direct waarneembare of (telefonisch) medegedeelde situatie. NPS is niet gehouden aan de voorwaarden van haar offertes indien de feitelijke situatie afwijkt van de situatie op basis waarvan de offerte is opgesteld.
7. NPS heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na de datum van offerte door te berekenen aan de Klant. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de Klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
8. Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van nacalculatie door NPS. NPS kan Klant verplichten dat deze de meerwerkopdracht schriftelijk bevestigd, doch is dit niet verplicht.
9. Het is mogelijk dat nieuwe sloten op raam of deur niet exact op de oude plaats gemonteerd kunnen worden en visuele onvolkomenheden zichtbaar zijn. Het herstel hiervan is niet opgenomen in offertes van NPS, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst
1. NPS voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft NPS het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. NPS zal zorgvuldigheid betrachten om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te waarborgen.
3. NPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelfstandig een overeenkomst met Klant zijn aangegaan of afwijkende van de oorspronkelijke offerte.
4. Het staat NPS vrij om voorafgaand aan haar werkzaamheden zekerheid van Klant te vorderen.
5. Indien Klant de uitvoering van de werkzaamheden belemmert, danwel tijdens het voorrijden naar locatie door NPS haar Opdracht intrekt, is zij een annuleringsvergoeding verschuldigd. Voor opdrachten binnen de uren 08:30 – 17:00 geldt een minimale annuleringsvergoeding van € 45,00. Voor opdrachten buiten de genoemde tijdsperiode, tijdens weekenden of feestdagen, geldt een annuleringsvergoeding van € 65,00.
6. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de gekochte zaken aan het adres waar de Klant feitelijk gevestigd is. Het is NPS toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is NPS bevoegd – doch niet verplicht – elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgen de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan NPS verschuldigd zijn.
7. De kosten van levering en vervoer komen voor rekening van Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8. De overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant NPS schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan NPS een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien NPS in verzuim is heeft de Klant slechts het recht de overeenkomst te ontbinden. NPS zal ter zake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door Klant dan wel derden te lijden. Klant vrijwaart NPS ter zake voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 4: Garantie en Reclamatie
1. Op alle producten en montagewerkzaamheden van NPS is een garantietermijn van 12 maanden na de eerste uitvoeringsdatum van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Op alle werkzaamheden van NPS geldt een reclamatieperiode van 14 dagen.Deze reclamatie dient schriftelijk middels de door NPS aangegeven kanalen te worden gedaan. Indien de reden voor reclameren niet voldoende is gespecificeerd, wordt deze niet door NPS in behandeling genomen.
3. Het recht op garantie en reclamatie vervalt indien de sloten door Klant – dan wel een niet aan NPS gelieerde derde – worden gesmeerd of op welke wijze dan ook wordt gedemonteerd, (gedeeltelijk) wordt vervangen of gerepareerd.
4. Een beroep op garantie of reclamatie schort nimmer de betalingsverplichtingen van Klant op.

Artikel 5: Prijzen en Betalingsvoorwaarden 
1. Klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum de volledige factuur van NPS te voldoen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. In afwijking van de overige leden van dit artikel, dient Klant onmiddellijk bij de afronding van de werkzaamheden voor volledige betaling zorg te dragen middels een PIN-transactie of een contante betaling in Euro’s.
3. Bij de levering van producten NPS een vooruitbetaling bedingen van 30% van de factuurwaarde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6. Klant komt onder geen enkel beding een recht op verrekening van haar betalingsverplichting jegens NPS toe. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij het navolgende geldt:
– Voor zover Klant een Consument is maakt Klant aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door cliënt wordt voldaan.
– Voor zover Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Klant aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,25% per maand of maanddeel, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. NPS heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. NPS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. NPS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen heeft NPS door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Klant op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.
11. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het NPS vrij om enige offerte terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van NPS op  Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar en Klant zal zich verbinden tot het veiligstellen van goederen welke NPS toebehoren op grond van zijn eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. De door NPS geleverde zaken blijven eigendom van NPS totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met NPS gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder dient te worden verstaan doch niet beperkt is tot, de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak / zaken zelf; – Eventuele vorderingen wegens niet-nakomen door de Klant van (een) overeenkomst(en).
2. De door NPS afgeleverde zaken zoals genoemd in artikel 4.1 mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden verkocht. Klant is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of NPS gegronde vrees heeft dat Klant zulks niet zal doen is NPS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden die de zaak voor de Klant houden weg te halen of weg te doen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een maximum van 150%. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht NPS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
4. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van NPS: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; – alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan NPS op de manier die wordt beschreven in art. 3:239 BW; – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van NPS; – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die NPS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft NPS het recht om zonder rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. NPS behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, interesten en winstderving.

Artikel 7: Herroepingsrecht van Consumenten
1. De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien Klant een Consument is en sprake is van een Koop op Afstand. Indien een bepaling in dit artikel afwijkt van een bepaling in de rest van deze Algemene Voorwaarden, wordt geacht de bepaling in dit artikel van toepassing te zijn.
2. De Consument heeft het recht om de overeenkomst welke op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de gekochte goederen.
3. De in artikel 7.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. NPS mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4. De in 7.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien NPS Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in 7.6.
8. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit op een ondubbelzinnige wijze – met voorkeur schriftelijk – aan NPS:
9. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) NPS. Dit hoeft niet als NPS heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
10. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door NPS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
12. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als NPS niet heeft gemeld dat Consument deze kosten moet dragen of als NPS aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
13. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
14. NPS vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door NPS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Tenzij NPS aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
15. NPS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.
16. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft NPS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
17. NPS kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NPS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door NPS worden aangeboden aan Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
c. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra NPS de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
d. Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. NPS is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook indien sprake is van overmacht.
2. Onder overmacht dient te worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan NPS zijn toe te rekenen. Hieronder dient te worden begrepen, doch andere situaties niet uitsluitend: stakingen in andere bedrijven dan die van NPS, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van NPS, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan NPS afhankelijk is, (on)natuurlijke rampen welke gevolgen hebben voor de door NPS gebruikte infrastructuur, (dreiging van) – verklaarde danwel niet verklaarde – oorlog, (dreiging van) terrorisme en algemene vervoersproblemen in de ruimste zin van het woord. NPS heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat NPS haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van NPS opgeschort.
3. Indien de periode van overmacht waarin de nakoming van de verplichtingen door NPS niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel NPS als de Klant bevoegd de overeenkomst te schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van NPS ontstaat. Indien NPS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof.
4. Behoudens in het geval van onvoorwaardelijke opzet of bewuste roekeloosheid van NPS, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden of uit dwingende wetsbepalingen voortvloeit, is NPS niet aansprakelijk voor enige schade daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door NPS uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door NPS uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van NPS of van personen waarvoor NPS rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De Klant vrijwaart NPS dientengevolge voor alle schade die NPS mocht leiden als gevolg van aanspraken van derden (overheidsinstanties daarbij inbegrepen), die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door NPS.
5. Mocht NPS aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NPS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NPS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. NPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. NPS zal nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop NPS krachtens de Opdracht jegens de Klant aanspraak heeft.
8. Mocht hetgeen bepaald in artikel 5.7 niet van toepassing zijn, dan is de aansprakelijkheid van NPS beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat schadegeval uitkeert.

Artikel 9: Toepasselijk recht, forumkeuze en overige bepalingen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NPS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De Nederlandse rechter van het arrondissement waar NPS is gevestigd wordt geacht de bevoegde rechter te zijn in enig conflict tussen NPS en Klant, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een zodanige forumkeuze niet toestaat. NPS blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet.
3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. NPS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. NPS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.
5. Klant is verplicht tot absolute geheimhouding van alle bedrijfsgelegenheden van NPS die hem in het kader van de overeenkomst ter kennis komen. Deze geheimhouding geldt niet ten aanzien van bedrijfsgelegenheden, welke van algemene bekendheid zijn.